Monday, June 21, 2010

Elder Abuse Resources in Vietnamese

Consumer Action: Hãy Nói “Không!” Về Các Lưòng Gạt Người Cao Niên
Just Say NO! To Senior Scams (2009) (Vietnamese)

Tất cả mọi người đều cần cẩn thận để tránh bị lường gạt, nhưng quý vị cao niên càng dễ bị lường gạt hơn. Cẩm nang này phát thảo nhiều phương sách lường gạt, với sự chú tâm đặc biệt đến những lường gạt nhắm vào người cao niên. Những dấu hiệu bị lường gạt và mưu sách tránh bị gạt cũng được đề cập.

Everyone must be on guard against scams, but seniors can sometimes be more vulnerable to fraud. This brochure outlines the many guises of fraud, with special attention to scams that target seniors. Signs of fraud and tips for avoiding scams are included.

This publication is part of the Elder Fraud training module.


Những kết quả chính từ nghiên cứu về vết bầm do sơ ý ở người lớn tuổi
Bruising in Older Adults: Accidental Bruising andBruising from Physical Abuse

No comments: